Wat kost Ziekteverzuim?
U ziet de verzuimkosten van een bedrijf afgezet gemiddeld in per branche. Als 1 werknemer ziek wordt leidt dit tot productieverlies. Door vervanging zal de werkgever proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Vervanging en omzetverlies vormen de belangrijkste kosten van verzuim.

Gemiddeld per Branche

Bedrijf

Verzuimpercentage 5,5 percent

Loonsom Euro 30.279

Kosten vervanging Euro 1.602

Omzetverlies Euro 418

Kosten arbodienst Euro97

Verzuimbegeleiding Euro 25

Totaal verzuimkosten Euro 2.142

U ziet de verzuimkosten van 1 of meer langdurig zieken Per week. Vervanging en omzetverlies vormen de belangrijkste kosten van verzuim.

Duur verzuim (weken) 1

Voltijdsequivalent (fte) 100 %

Bruto jaarloon Euro 30.279

Kosten vervanging Euro 560

Omzetverlies Euro 146

Kosten arbodienst Euro 97

Verzuimbegeleiding Euro 0

Verzuimkosten totaal Euro 812

De kosten van WAO-instroom vanuit uw bedrijf kunnen door \’de Wet Pemba\’ aanzienlijk zijn.

U ziet een indicatie van uw WAO-kosten van één werknemer die per 2002 de WAO instroomt.

Als de werkgever zijn verplichtingen op grond van de Wet verbetering Poortwachter niet of niet voldoende nakomt, kan een sanctie worden opgelegd. De getoonde maximale sanctie komt overeen met extra loondoorbetaling gedurende 1 jaar.

Basispremie WAO 2017 Euro 1.771

Gedifferentieerde premie

in 2017 indien geen

WAO-uitkering Euro 375

Gedifferentieerde premie

in 2018 bij 1 werknemer

in de WAO Euro 1.908

Totale meerkosten door

1 werknemer in de WAO Euro 7.661

Risico Loonsanctie Euro 24.587

Standpunt Belastingdienst met betrekking tot Salbar Health Concept.

Geachte heer Feldman,

In uw brief van 4 april 2017 heeft u mij verzocht een standpunt te nemen met betrekking tot Salbar Health Concept ter voorkoming van arbeid gerelateerde klachten. U vraagt wat de houding van de fiscus is ten opzichte van een opdrachtgever als het gaat om aftrekbaarheid van de kosten van uw Health Concept, wanneer dit bij een bedrijf wordt ingevoerd.

De door u in rekening gebrachte kosten bij de opdrachtgever zijn aftrekbaar voor deze.

Met betrekking tot werknemer geldt artikel 10 lid 1 Wet op de loonbelasting 1964:

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten.

De door u aangeboden therapeutische behandeling ter voorkoming van RSI is gerelateerd aan de dienstbetrekking, dus een voordeel uit dienstbetrekking.

Uit de door u geschetste situatie worden door u aangeboden diensten door de opdrachtgever versterkt aan werknemer.

In artikel 17 en 17a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt aangegeven wat onder vrije verstrekkingen wordt verstaan.

Fiscale Voordelen

Standpunt Belastingdienst met betrekking tot Salbar Health Concept.

Met betrekking tot werknemer geldt artikel 10 lid 1 Wet op de loonbelasting 1964:

Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten.

De door u aangeboden therapeutische behandeling ter voorkoming van RSI is gerelateerd aan de dienstbetrekking, dus een voordeel uit dienstbetrekking.

Uit de door u geschetste situatie worden door u aangeboden diensten door de opdrachtgever versterkt aan werknemer.

In artikel 17 en 17a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt aangegeven wat onder vrije verstrekkingen wordt verstaan.

Art.17 1. Vrije verstrekkingen zijn:

a. verstrekkingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot voorkoming van kosten, lasten en afschrijvingen ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking;

b. andere verstrekkingen voor zover zij naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren.

2. De artikelen 15a tot en met 16c zijn van overeenkomstige toepassing.

3. Bijdragen van de werknemer aan vrije versterkingen komen niet in mindering op het loon.

Indien werkgever alle kosten verhaald op de werknemer, dan is geen sprake van een vrije verstrekking.

Art. 17a. tot de vrije verstrekkingen, in redelijkheid ter zake van:

a. woon-werkverkeer in de vorm van vervoer vanwege de inhoudingspichtige;

b. algemeen erkende feestdagen, een jubileum van de inhoudingspichtige en de verjaardag en andere persoonlijke feestdagen van de werknemer, alsmede het einde van de dienstbetrekking, mits de verstrekkingen een in hoofdzaak ideële waarde hebben.

Aanvullend aan deze brief deel ik u mede dat massages als arbo-verstrekkingen onder bepaalde voorwaarden vrij verstrekt kunnen worden:

-De onderneming beschikt over een arbo-plan

-De massage maakt in redelijkheid deel uit van dit arbo-plan.

-De massage vindt onder werktijd plaats.

-De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

-Voor de werknemer is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2,

De inspecteur
Vroemen G.M.J